You are here

Ordforklaring

Her samler vi op en række vigtige begreber, som du måske vil støde på gennem dit forløb hos UngeGuiden.

Begreberne er beskrevet herunder:

Ordforklaring i alfabetisk rækkefølge

 • Aktivitetsparat - kontanthjælp

  Som aktivitetsparat kan du ikke påtage dig et ordinært arbejde. Du vil indgå i en helhedsorienteret indsats, som bliver tilpasset efter dine behov. Indsatsen kan eksempelvis indeholde forskellige beskæftigelsesrettede tilbud, som kan bringe dig tættere på et arbejde, som så vidt muligt vil foregå på en almindelig arbejdsplads. Deltager du ikke aktivt i det tilbud, som du bliver henvist til, så mister du retten til at modtage kontanthjælp.

 • Aktivitetsparat - uddannelseshjælp

  Som aktivitetsparat er du berettiget til at modtage ekstra hjælp og støtte i længere tid end et år, inden du kan påbegynde og gennemføre en uddannelse under almindelige vilkår. Denne ekstra hjælp og støtte kan foregå igennem forskellige beskæftigelses- eller uddannelsesrettede tilbud. Som aktivitetsparat kan du også modtage forberedende voksenundervisning (FVU-undervisning) eller mentorstøtte, hvis det er nødvendigt. Deltager du ikke aktivt i det tilbud, du bliver henvist til, så mister du retten til at modtage uddannelseshjælp.

 • FVU-undervisning

  FVU er en forkortelse for forberedende voksenundervisning. FVU-undervisning henvender sig til voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og/eller regne. Undervisningen vil indeholde læsning/skrivning og matematik. Man skal være fyldt 18 år for at deltage i FVU, og det koster ikke noget. FVU giver ikke adgang til nogen bestemte uddannelser eller job, men undervisningen kan gøre det nemmere for dig at følge anden undervisning efterfølgende.
   

 • Jobparat

  Du bliver vurderet jobparat, hvis du kan påtage dig et ordinært arbejde. Du skal aktivt søge job, hvis du er jobparat, hvilket skal dokumenteres i din joblog på Jobnet. Du skal også stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket kan indebære, at du for eksempel skal deltage i et løntilskudsjob eller virksomhedspraktik. Opfylder du ikke de krav, der bliver stillet, så vil du miste retten til at modtage kontanthjælp.

 • LAB-lovgivning

  LAB-lovgivning er lovgivning om den beskæftigelsesindsats, som UngeGuiden arbejder under. Du kan læse om lovgivningen på hjemmesiden Retsinformation.

 • Sanktion

  En sanktion betyder en straffende foranstaltning, som har til hensigt at presse eller tvinge en adfærdsændring igennem. Et eksempel kan være, at hvis du ikke overholder en aftale, så vil en sanktion træde i kraft, i håbet om at alle aftaler derved vil blive overholdt fremadrettet. Sanktionen kan eksempelvis være, at din ret til at modtage ydelse inddrages, indtil mødeaftalerne bliver overholdt igen.

 • Tilbud

  Et tilbud vil enten være beskæftigelses- eller uddannelsesrettet. Du skal sige ja til tilbud og aktivt deltage, ellers vil du miste din berettigelse til at modtage uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.

 • Uddannelsesparat

  Som uddannelsesparat skal du inden for 12 måneder påbegynde en uddannelse og gennemføre denne under almindelige vilkår. Der kan blive stillet krav om, at du skal deltage i et beskæftigelses- eller uddannelsesrettet tilbud inden uddannelsesstart. Du kan også (ved behov) blive tilbudt at deltage i FVU-undervisning eller få mentorstøtte. Deltager du ikke aktivt i det tilbud, som du bliver henvist til, så vil du miste retten til at modtage uddannelseshjælp.

 • Uddannelsesplan

  Når du søger ind på en ungdomsuddannelse, så vil din uddannelsesplan blive sendt til dig sammen med din tilmeldingsblanket. Din uddannelsesplan skal indeholde følgende punkter:

  • Du skal skrive om dig selv
  • Du skal informere om, hvilken uddannelse du søger optagelse på
  • Du skal begrunde, hvorfor du søger netop denne uddannelse
  • Har du behov for særlig støtte under uddannelse, så skal dette beskrives
  • Du skal beskrive de erhvervspraktikker samt introduktions- og brobygningskurser, du har deltaget i

  Du kan udfylde din uddannelsesplan i samarbejde med din ungdomsuddannelsesvejeleder (UU-vejleder).

 • Uddannelsespålæg

  Er du blevet meldt ledig og rådighedsvurderet af UngeGuiden, så modtager du også et uddannelsespålæg, hvor du skal gennemgå fire trin.

  1. Du skal lave en uddannelsesplan med uddannelser, der er realistiske og relevante for dig
  2. Dette trin er ikke fast og varierer alt efter din situation
  3. Du skal søge optagelse på en eller flere uddannelser
  4. Du skal starte på en uddannelse og gennemføre den

  Med et uddannelsespålæg vil du blive visiteret som enten "uddannelsesparat", "åbenlyst uddannelsesparat" eller "aktivitetsparat".

 • UU-vejleder

  En UU-vejleder er en vejleder i ungdomsuddannelser. Alle unge op til 25 år er tilknyttet en UU-vejleder i den kommune, hvor de bor. I UngeGuiden er der tilknyttet UU-vejledere, som kan hjælpe alle unge mellem 18 og 29 år.

 • Åbenlyst uddannelsesparat

  Er du åbenlyst uddannelsesparat, så er det vurderet, at du ingen barrierer har for at påbegynde og fuldføre en uddannelse. Du skal derfor straks i gang med at finde og søge optagelse på en uddannelse. Indtil uddannelsesstart skal du finde et job eller et alternativt arbejde via et nyttejob, for at du kan modtage din uddannelseshjælp.

Senest opdateret

20.02.2020