You are here

Dine muligheder

UngeGuiden samarbejder med og kan henvise til en række forskellige beskæftigelses- og uddannelsesrettede tilbud.

Du vil kunne blive tilbudt at starte på et beskæftigelses- eller uddannelsesrettet tilbud alt efter, hvad UngeGuiden mener, er mest relevant for din nuværende situation. UngeGuiden hjælper dig med at finde det rette tilbud, der passer til din situation. 

Tryk her, hvis du vil læse mere om et forløb i Ungeguiden. 

Herunder kan du læse om de forskellige tilbud, der findes.

Beskæftigelses- og uddannelsesrettede tilbud

 • FVU-undervisning

  FVU-undervisning henvender sig blandt andet til dig, hvis du er uddannelsesparat (du skal påbegynde en uddannelse inden for et år) eller aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager (du har brug for ekstra hjælp og støtte, før du kan påbegynde en uddannelse), samt hvis du er jobparat kontanthjælpsmodtager (du er i stand til at varetage et almindeligt arbejde).

  FVU er en forkortelse for forberedende voksenundervisning. Tilbuddet henvender sig til dig, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive og/eller regne. Du bliver derfor undervist i disse forskellige færdigheder.

  For at kunne deltage i FVU, skal du først gennemgå en test i læse-, skrive- og regnefærdigheder. Her vil det blive vurderet, om det er relevant for dig at deltage i FVU.

  FVU giver ikke adgang til nogle bestemte uddannelser eller jobs, men undervisningen kan gøre det nemmere for dig at følge fremtidig undervisning.

  UngeGuiden samarbejder med AOF Roskilde, så bliver du henvist til FVU-test eller FVU-undervisning, vil det foregå på AOF Vinkelvej.

  VUC i Roskilde tilbyder også FVU-undervisning, så hvis du ikke er i et forløb med UngeGuiden, men ønsker at gøre brug af tilbuddet, så kan du både kontakte VUC eller AOF.

  Læs mere om FVU på AOF eller VUC.

 • NExTWORK

  NExTWORK er et tilbud, der knytter unge til praktikophold i virksomheder. Praktikopholdet kan have en varierende længde fra seks uger til seks måneder.

  Det er muligt for dig at prøve praktikophold i forskellige virksomheder, så du kan få et indtryk af, hvordan det føles at arbejde under forskellige forhold i forskellige omgivelser.  

  NExTWORK er forankret i et lokalt netværk af virksomheder, som går sammen om at hjælpe unge ledige mod uddannelse og job.

  Under praktikopholdet får du mulighed for at skabe relationer og netværk, udvikle personlige og sociale kompetencer, arbejde med din motivation, opbygge en tro på egne evner og finde stabilitet i hverdagen. Du får en ungevejleder og bliver tilknyttet en netværksgruppe med andre unge mennesker, så I sammen kan dele jeres oplevelser.

  Du er meget velkommen til at kontakte NExTWORK teamet på telefon 24 90 71 17, hvis du har nogen spørgsmål.

  Læs mere om NExTWORK.

 • Job og afklaring, Pulsen - virksomhedsrettet forløb

  Formål:

  Formålet med forløbet er, opkvalificering af borgerens arbejdsidentitet, motivation og arbejdsevne samt facilitere vejen mod selvforsørgelse.
   

  Indhold:

  Forløbet indledes med en opstartssamtale mellem borgeren og virksomhedskonsulenten, hvor der drøftes den virksomhedsrettet indsats borgeren skal i, med udgangspunkt i borgerens CV, kompetencer, ressourcer og begrænsninger.

  Allerede ved match af virksomhed tiltænkes mulighed for ordinære timer og dette drøftes med arbejdsgiver ved første møde og løbende gennem forløbet.

  Der følges op på indsatsen minimum en gang hver fjerde uge.
   

  Varighed:

  Forløbet har varighed af 26 uger. Hvis indsatsen er færdig inden, gives besked til Jobrådgiver. Forløbet kan forlænges, hvis forhold hos borgeren har gjort, at indsatsen ikke er færdig, såsom gentagende fravær.
   

  Dokumentation og plan:

  Afsluttende rapport fra virksomhedspraktikken med beskrivelse af timeantal, arbejdsopgaverne, hvilke tiltag der er foretaget undervejs i praktikken, progressionen gennem forløbet, afsluttende vurdering af arbejdsevnen samt handlingsanvisende anbefalinger i forhold til det fremadrettede arbejdsmarkedsperspektiv.

 • Lægmandsmentor

  Du kan blive tilknyttet en lægmandsmentor igennem Pulsen, der sørger for, at du får en mentor, der matcher dig. 

  Mentorerne har til opgave at motivere dig til at arbejde ved at iværksætte erhvervsrettede tiltag og/eller støtte dig i at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

  Mentorerne yder dig:

  • støtte til at opbygge sociale relationer
  • støtte til opstart på træning/motion - eksempelvis i et sundhedscenter
  • støtte til at skabe stabilitet og struktur i hverdagen samt til at bryde døgnrytme og eventuel isolation
  • støtte til at afklare mulige, længerevarende praktikforløb eller uddannelsesforløb, der kan udvise relevante skånehensyn
 • Job og afklaring, Pulsen - ungeforløb

  Forløbet er baseret på, at deltagerne samles på hold á max 20 deltagere med fremmøde på Pulsen 3 dage om ugen. Holdene kan sammensættes dels af nye henvisninger fra Ungeguiden, men også af unge fra vores nuværende sagsstamme, hvor det sammen med ungerådgiver aftales at være den rigtige indsats. Der kan være løbende optag indtil max antal er opnået. Som udgangspunkt arbejdes med en varighed på 12 uger, men hvis deltageren er klar tidligere afsluttes deltageren og hvis deltageren omvendt har behov for ekstra tid, kan der fortsættes udover de 12 uger.

  Pulsen inddrages forud for visitationen for at sikre, at deltageren vil passe ind på holdet, og for at sikre en velfungerende gruppedynamik på holdet.
   

  Mål:

  Målet er at støtte den enkelte unge i at blive klar til beskæftigelse/uddannelse.
   

  Tilbuddets formål:

  • At intensivere den beskæftigelsesrettede indsats mod job og uddannelse og herigennem klæde den unge på til målrettet at kunne gå mod selvforsørgelse via uddannelse eller job
  • Skabe rammer der støtter de unge i at bryde uhensigtsmæssige mønstre ved at:
  • Øge fremmødestabilitet og social interaktion
  • Skabe motivation for selvforsørgelse
  • Tilbyde redskaber for bedre håndtering af daglige udfordringer
  • At afdække den unges aktuelle udfordringer ift. ovenstående
  • At afdække, målrette og synliggøre kompetencer mod job- og uddannelsesåbninger
  • Afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmål
 • Job og afklaring, Pulsen - tværfaglig screening

  Formål:

  Formålet med forløbet er, at borgerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer og begrænsninger afdækkes, til brug for den videre beskæftigelsesrettet indsats.
   

  Indhold:

  Forløbet indledes med en socialfaglig vurdering, hvor der tages stilling til, hvilke faggrupper der skal indgå i afklaringen af borgeren sag.

  Der er mulighed for screening hos:

  • Psykolog
  • Psykiater
  • Afhængighedskonsulent
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
    

  Varighed:

  Forløbet har varighed af 26 uger. Hvis indsatsen er færdig inden, gives besked til jobrådgiver. Forløbet kan forlænges, hvis forhold hos borgeren har gjort, at indsatsen ikke er færdig, såsom gentagende fravær.
   

  Dokumentation og plan:

  En afsluttede rapport fra hver af de relevante fagligheder, der har afklaret borgeren. Rapporten vil indeholde en beskrivelse af borgerens ressourcer og begrænsninger, skånehensyn og handlingsanvisende anbefalinger til fremadrettet indsats.
   

  Målgruppe:

  Tilbuddet er tiltænkt borgere, hvor der er behov for afdækning af ressourcer og begrænsninger, for at skabe det bedste match af indsatser fremadrettet og mest muligt deltagelse i videre tiltag eller komme for rehabiliteringsteamet.

 • Motiverende tilbud

  De unge bliver visiteret til motiverende tilbud, hvor opgaverne består i lettere maleropgaver, pasning af grønne områder, oprydning, opsamling af efterladte cykler på kommunens arealer m.v.

 • Virksomhedspraktik

  Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik. Virksomhedspraktik kan vare i op til fire uger. For kontanthjælpsmodtagere, der ikke er arbejdsmarkedsparate, og personer, der har begrænsninger i arbejdsevnen, kan praktikperioden forlænges yderligere.

  Som praktikant kan du få mulighed for at afprøve og styrke dine kompetencer eller blive afklaret i forhold til dine fremtidige valg af job og uddannelse.

  Der er ingen garanti for, at du som praktikant kan få job eller løntilskudsjob efter praktikperioden, men det er en mulighed.

  Her kan du læse mere om, hvad det vil sige at være i virksomhedspraktik (nyt vindue)

Senest opdateret

15.09.2020